Архив
LZ CW CLUB
история на развитието на клуба

На 2-ри април от 20.30 LZT на 3527 kHz се състоя поредната сбирка на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1KD, LZ1FW, LZ1YY, LZ2ZU, LZ2SO, LZ1WE, LZ3PZ, LZ1GT, LZ4LU, LZ1IA, LZ1VQ и LZ4ZP. На честотата присъстваше и LZ2AD, който не е платил членския си внос и според Устава на клуба след първи април престава да бъде член на клуба.

Net control беше LZ1AF.

Първа точка от дневния ред бе обявяване на актуалния списък на членовете на клуба. приедложения за нови членове. LZ2PX предложи Милко Пендов, LZ2UC. Кандидатурата бе гласувана и приета единодушно. С него броят на членовете на LZ CW CLUB достигна 56.

Първа точка от дневния ред бе приедложения за нови членове. LZ2PX предложи Милко Пендов, LZ2UC. Кандидатурата бе гласувана и приета единодушно. С него броят на членовете на LZ CW CLUB достигна 56.

Точка втора от дневния ред бе предложения за номиниране на членове на LZ CW CLUB с "СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера".
Постъпи предложение за номинирене на LZ2AU.

Точка трета от дневния ред бе гласуване на предложенията за номиниране. В резултат на гласуването LZ1AF получи 4 гласа, LZ4JO и LZ2AU по три, LZ1IA, LZ1DJ и LZ2VU по два. Така, в резултат на гласуване за поредния притежател на "СЕРТИФИКАТа за отлична работа на CW в етера" стана LZ1AF.

Точка четвърта от дневния ред бе "Разни".
LZ1KD сподели по повод секцията "OLD HAMS", че секцията ще изчака крайния срок за плащане на членския внос, след което ще се свика събрание на тази секция. Подробностите ще бъдат уточнени на следващото заседание.
LZ1VQ съобщи, че е изработил проект на членски карти и опознавателни табелки за членовете на клуба. Проекта е изпратен до LZ1AF.
LZ2AU каза, чe по бюлетина на БФРЛ са прочетени предложените от нея проекто-условия за състезание на LZ CW CLUB и помоли за активното им обсъждане. LZ1FW помоли LZ2VU, ако има корекции на неговите условия за подобно състезание, да ги сподели, за да може да се разпространят и обсъдят заедно с тези на LZ2AU. LZ2VU каза, че оттегля предложението си. По този начин единствения актуален проект за състезание на LZ CW CLUB остана този на LZ2AU.

Сбирката завърши в 22.15 LZT. Net control беше LZ1AF

След края на официалната част участниците се пръснаха кой нагоре, кой надолу по обхвата. На 3527 kHz останаха LZ1FW, LZ2GTR, LZ2AU и LZ2AD. Бе обсъден за пореден път въпроса за съдържанието и скоростта на предаване на бюлетина. От LZ2AD бе изказано мнение, че бюлетина трябва да се излъчва на по-бавна скорост (80 зн/мин) с цел обучение на млади оператори. LZ2AU обеща да разработи вариант, приемлив и за новите (QRS) и за напредналите (QRQ) оператори.


На 27-ти март от 20.30 LZT на 3527 kHz се състоя поредната сбирка на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1KD, LZ1FW, LZ2ZU, LZ1YY, LZ1GT, LZ1VQ, LZ4LU, LZ2AD, LZ2VU, R3/LZ4AU, LZ1WE, LZ2AU, LZ2PX, LZ1IA, LZ2GTR и LZ4WX.

Net control беше LZ1AF.

Първа точка от дневния ред бе приедложения за нови членове. LZ2PX предложи Милко Пендов, LZ2UC. Кандидатурата бе гласувана и приета единодушно. С него броят на членовете на LZ CW CLUB достигна 56.

Точка втора от дневния ред бе предложения за номиниране на членове на LZ CW CLUB с "СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера".
Постъпи предложение за номинирене на LZ2AU.

Точка трета от дневния ред бе гласуване на предложенията за номиниране. В резултат на гласуването LZ1AF получи 4 гласа, LZ4JO и LZ2AU по три, LZ1IA, LZ1DJ и LZ2VU по два. Така, в резултат на гласуване за поредния притежател на "СЕРТИФИКАТа за отлична работа на CW в етера" стана LZ1AF.

Точка четвърта от дневния ред бе "Разни".
LZ1KD сподели по повод секцията "OLD HAMS", че секцията ще изчака крайния срок за плащане на членския внос, след което ще се свика събрание на тази секция. Подробностите ще бъдат уточнени на следващото заседание.
LZ1VQ съобщи, че е изработил проект на членски карти и опознавателни табелки за членовете на клуба. Проекта е изпратен до LZ1AF.
LZ2AU каза, чe по бюлетина на БФРЛ са прочетени предложените от нея проекто-условия за състезание на LZ CW CLUB и помоли за активното им обсъждане. LZ1FW помоли LZ2VU, ако има корекции на неговите условия за подобно състезание, да ги сподели, за да може да се разпространят и обсъдят заедно с тези на LZ2AU. LZ2VU каза, че оттегля предложението си. По този начин единствения актуален проект за състезание на LZ CW CLUB остана този на LZ2AU.

Сбирката завърши в 22.15 LZT. Net control беше LZ1AF

След края на официалната част участниците се пръснаха кой нагоре, кой надолу по обхвата. На 3527 kHz останаха LZ1FW, LZ2GTR, LZ2AU и LZ2AD. Бе обсъден за пореден път въпроса за съдържанието и скоростта на предаване на бюлетина. От LZ2AD бе изказано мнение, че бюлетина трябва да се излъчва на по-бавна скорост (80 зн/мин) с цел обучение на млади оператори. LZ2AU обеща да разработи вариант, приемлив и за новите (QRS) и за напредналите (QRQ) оператори.


На 20-ти март от 20.30 LZT на 3527 kHz се състоя поредната сбирка на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1FW, LZ1YY, LZ1DJ, R3/LZ4AU, LZ3PZ, LZ2ZU, LZ4JO, LZ4LU, LZ1IA, LZ2VU и LZ2GTR.

Net control беше LZ1AF.

Първа точка от дневния ред бе приедложения за нови членове. LZ1AF предложи Георги Коларов LZ2VP. Кандидатурите бяха гласувани и приети единодушно. С новите попълнения броят на членовете на LZ CW CLUB достигна 55.

Точка втора от дневния ред бе предложения за номиниране на членове на LZ CW CLUB с "СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера".
Постъпиха предложения за номинирене от LZ3PZ за LZ1IA; от LZ4LU за LZ2VU; от LZ2VU за LZ1DJ; от LZ2GTR за LZ1AF.

Точка трета от дневния ред бе "Разни".
LZ1AF направи съобщение, че IARU обяви тази година 18 април за световен радиолюбителски ден. Тема за тази година е "осигуряване на комуникации при бедствие" и "радиолюбителството през 21 век".
LZ1FW съобщи, че на 26 март ще бъде излъчен експериментален бюлетин на LZ CW CLUB, като мощността на предавателя е само 20 W.
LZ1DJ съобщи, че по повод 75 годишнината на радиолюбителското движение в България има идея да се организира телевизионно предаване по телевизията. В него да участват радиолюбители прославили България по един или друг начин. Идеята е обществеността в България да види и чуе повече за нас.
LZ4JO съобщи, че по време на телеграфния тур на "Царевец 2001" той е работил с 48 станции. От тях 18 членове на LZ CW CLUB.
LZ1IA сподели, че тези дни е направил 50,000 QSO
LZ2GTR предложи по време на телевизионното предаване да бъдат поканени различни генерации радиолюбители, като младите имат предимство.

Сбирката завърши в 21.35 LZT. Net control беше LZ1AF


На 13 март от 20.30 LZT на 3527 kHz се състоя поредната сбирка на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ2ZU, LZ1FW, LZ2PX, LZ1GT, LZ4WX, LZ1YY, LZ4JO, LZ1KD, LZ1IA и нечленовете на клуба LZ2VP и LZ2KRZ.

Net control беше LZ1AF.

Първа точка от дневния ред бе приедложения за нови членове. LZ2PX предложи Николай LZ2SO, LZ1IA предложи Минкоо LZ1XL. Кандидатурите бяха гласувани и приети единодушно. С новите попълнения броят на членовете на LZ CW CLUB достигна 54.

Точка втора от дневния ред бе предложения за номиниране на членове на LZ CW CLUB с "СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера". LZ1AF припомни условията за:
Сертификат на LZ CW CLUB
LZ CW CLUB учредява СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера. Сертификата се присъжда на един член на LZ CW CLUB на всеки три месеца при следните условия:

Предложения за присъждане на сертификата се правят на общите събрания на LZ CW CLUB от първия вторник на предшестващия месец. Гласуване на предложенията се извършва в последния вторник.
За месец март предложения ще се правят на 13 и 20, а гласуването ще се извърши на 27 март.
Сертификата на може да се присъжда втори път на едно и също лице.

Постъпиха предложения за номинирене от LZ2ZU за LZ4JO; от LZ1YY за LZ1AF; от LZ4JO за LZ1FW; от LZ1KD за LZ1AF и LZ4JO.

Точка трета от дневния ред бе "Разни".
LZ1YY се поинтересува до кой пореден номер са сигнали платилите членски внос членове на LZ CW CLUB. LZ1FW отговори: до 25.
LZ4JO предаде условията на предстоящите сътезания, организирани от Търновските радиолюбители.
LZ1IA пожела на всички да отделят по-голямо внимание на работато с QRP.
LZ1AF завърши официалната част на сбирката с поздравления към LZ2VU по случай раждането на третото му внуче.


На 6 март от 20.30 LZT на 3527 kHz се състоя поредната сбирка на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ2AU, LZ2UF, LZ2VU, LZ1GT, LZ1FW, LZ3PZ, LZ2PX, LZ4JO, LZ4LU, LZ1KP, LZ4WX, LZ1VQ, LZ1IA, LZ1KD и LZ2AH.

Net control беше LZ1AF. Той започна сбирката със съобщението, че от следващия вторник, 13 март, могат да се правят предложения за присъждане на сертификата на LZ CW CLUB за отлична работа на CW. Членовете на клуба бяха помолени да не бързат с предложения, а да наблюдават внимателно работата на членовете на клуба. Изборът ще бъде гласуван на 27 март. Сертификатите ще бъдат връчени на сбирката Hobby Radio в Казанлък през месец юни. Първа точка от дневния ред бе приедложения за нови членове. LZ2AU предложи Румен LZ4WX, LZ2PX предложи Наско LZ2AH и LZ1IA предложи LZ1GU. По предложение на LZ1IA, тези от кандидатите, които присъстваха на честотата (LZ4WX и LZ2AH) се представиха с по няколко изречения, след което кандидатурите бяха гласувани и приети. С новите попълнения броят на членовете на LZ CW CLUB достигна 52. LZ1FW припомни, че на 31 март изтича срока определен от устава за плащането на членски внос. След този срок неплатилите ще трябва да кандидатстват наново за членство.

Точка втора от дневния ред бе "Разни". LZ1AF прикани всички да споделят нещо интересно около себе си.

LZ1AF сподели с кои DX станции е работил, кога и на кой обхват.

LZ2AU предложи нов проект за състезанието, което ще организира в бъдеще LZ CW CLUB. Според нейния проект състезанието ще започне да се провежда от месец април, всеки последен четвъртък или петък от месеца, във вечерните часове на деня и продължителност 1 или 2 часа. В него могат да работят всички желаещи български и чуждестранни радиолюбители. Предават се 6-цифрени кръстосани номера, както в българските републикански състезания. Членовете на LZ CW CLUB предават пореден номер на QSO плюс членския си номер. Повторна радиовръзка се разрешава през 10 минути. За радиовръзка с член на LZ CW CLUB се дават 5 точки, за радиовръзка с останалите радиостанции - 1 точка. Множител е броят на изработените членове на LZ CW CLUB. Ще има отделни класации за членовете на LZ CW CLUB и останалите.

Второто предложение на LZ2AU беше цялата кореспонденция на клуба да върви по интернет. Аргументацията на Тони беше, че навсякъде вече има интернет клубове, където срещу едно левче на час, може да получиш достъп до всички документи на клуба, които се планира да бъдат поставяни на http://lzcwclub.dir.bg LZ1AF попита дали е възможно всякакъв тип документи, включително и графични проекти на емблемата на клуба да бъдат разпространявани по такъв начин. LZ1FW отговори, че технически проблеми няма, но има "психологически" - много от по-старите членове на клуба нямат необходимия опит за работа с компютри. Решено бе материалите по проекто-правилника на клуба, проекто-емблемите и проекто-условията на състезанието но клуба първия път да бъдат пратени по обикновената поща, а след това да се обсъди тази възможност отново.

LZ3PZ се поинтересува от адреса на WEB страницата на клуба. LZ1FW отговори: http://lzcwclub.dir.bg LZ3PZ съобщи, че LZ3SG е в момента в щатите и на 8 март ще следи за български радиостанции от тамошната клубна радиостанция W3KWH на CW 14030 kHz и на SSB на 14137 kHz от 03.00 до 06.00 българско време.

LZ2PX предложи да се учреди диплома, издавана от клуба. LZ1AF отговори, че се работи по въпроса.

LZ4JO запозна присъстващите с измененията на условията на състезанието "Царевец 2001". Разменени са датите на CW и SSB туровете. SSB тура е в сряда, 14 март, 3660-3780 kHz, 2000-2300 LZT CW тура е в четвъртък, 15 март, 3520-3600 kHz, 2000-2300 LZT

LZ1VQ попита как върви работата по изработване на членски карти на клуба. LZ1AF отговори, че чака от него идеен проект, както самият той е обещал.

Сбирката на LZ CW CLUB завърши официално към 22.00 LZT, след което участниците в нея се разпръснаха по групички по обхвата да си продължат приказките на телеграфия.


На 27-ти февруари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, R3/LZ4AU, LZ2VU, LZ3PZ, LZ1IA, LZ1KP, LZ1YY, LZ1GT, LZ2PX, LZ4JO, LZ1VQ и LZ1FW.

От LZ1IA постъпи предложение за приемане на LZ1WE за член на клуба. След обсъждане и гласуване, LZ1WE стана 49-тия член на клуба.

По повод приемането за нов член на човек, който лично не присъства на честотата се разгоря дискусия. Имаше различни мнения. Ръководството на клуба в лицето на LZ1AF и LZ1FW бе категорично, че Устава на клуба не изисква лично присъствие на кандидата на 3527 kHz. В след бурни дебати се стигна до извода, че за да стане някой член на LZ CW CLUB е достатъчно член на клуба да го предложи (след установена CW радиовръзка) за член и той да бъде гласуван от болшинството. А ако някой не е убеден в качествата му, е в правото си да гласува "против".

Net control бе LZ1FW.


На 20-ти февруари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ3PZ, LZ1YY, LZ1DJ, LZ1KD, LZ1IA, LZ4JO, LZ2AC и LZ2AU.

Нямаше предложния за нови членове.

В точка "Разни" LZ1AF даде думата на всеки, за да сподели с другите с какво се занимава, какво прави, как вижда своето хоби.

LZ2AC сподели информация, че ZS6ME се интересува от членство в клуба.

LZ1VQ заяви, че е получил писмото от LZ1AF по повод неговото предложение за Устройствен Правилник. Той заяви, че уважава мнението на LZ1AF, но настоява на своето си мнение, понеже "условията в България са други". LZ1VQ, каза, че до една седмица ще напише второ писмо с съображенията си.

Net control бе LZ1AF.


На 13-ти февруари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ3PZ, LZ1RB, LZ2ZU, LZ1DJ, LZ1KD, LZ1VQ, LZ4JO, LZ2VU и LZ1GT.

Нямаше предложния за нови членове.

LZ1KD постави на обсъждане отношенията на LZ CW CLUB с БФРЛ.

LZ2VU засегна въпроса за подготовката на условията на състезания на клуба.

LZ1VQ постави въпроса за написване и обсъждане на Правилник за дейността на LZ CW CLUB

Net control бе LZ1AF.


На 5 февруари от 20.30 LZT на честота 3527 бе излъчен поредния CW бюлетин на LZ CW CLUB. Бюлетина бе излъчен напълно автоматично, с помощта на компютърна програма, на коят предварително бе зададено времето на започване на излъчването.

Предаването на бюлетина продължи около един час и 28 минути със скорост 150 знака в минута по система PARIS. Той съдържаше: календар на българските задочни CW състезания, система за определяне на "Шампион на България по Къси Вълни", международни задочни CW състезания през месец февруари, информация от ДКД и LZ CW CLUB.

Имаше и спациален раздел "Практика" в който бе предаван прав английски текст със скорости от 60 до 360 знака по система PARIS, като скороста бе променяна със стъпка от 60 знака. Най-накрая текста бе предаден и с имитация на "предаване на ръка".

Следващия бюлетин ще бъде на 19 февруари, понеделник, от 20.30 LZT на честота 3527 kHz.


На 6-ти февруари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1FW, LZ3PZ, LZ4ZU, LZ4JO, LZ1YY, LZ1YP, LZ1GT, LZ1KP, LZ1KD, LZ4LU/QRP, LZ1VQ и LZ2VU.

Обсъдени бяха въпроси свързани със съдържанието и изготвянето на бюлетина на LZ CW CLUB. Мненията бяха за ограничаване на скоростта на предаване на тренировъчните текстове до към 200 знака и предаването им за начало само на български език. За тренировка на английски прав текст бе предложено да се изполват радиолюбителските DX бюлетини. Като оптимална продължителнот на бюлетините бе посочено време от около 40 минути.


На 23-ти януари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1FW, LZ2ZU, LZ3PZ, LZ1AG, LZ1RB, LZ1DJ, LZ1VQ, LZ1YY, LZ4JO, LZ1KD, LZ1KP, LZ1PX иLZ1GT.

За нови членове бяха предложени и приети след гласуване LZ1AG и LZ1ZP. С тях членовете на клуба станаха 48 човека.

LZ1KD продължи събирането на данни за членовете на секцията "Old HAMs". До този момент данни има за:
CALL
на член на LZ CW CLUB
Дата
на издаване на първия лиценз
LZ1AF12.02.1957
LZ1AG04.1958
LZ2AC15.12.1959
LZ2DI04.1961
LZ1KP11.08.1969
LZ1KP29.09.1969
LZ2VU16.01.1970
LZ1YY09.09.1970
LZ1GT17.03.1971
LZ1DJ22.03.1971
LZ1KD11.11.1972
LZ1VQ11.11.1972
LZ1IA1975

LZ1AF обяви, че награждаването на номинираните със сертификат за качествена работа на CW ще бъдат връчени на церемония по време на изложението Hobby Radio.

След дискусия се уточни състава на работна група в помощ на Управителния съвет за изработване на устройствения правилник и структурите на клуба. LZ1AF предложи групата да е не-голяма по състав, за да може да контактува по-лесно по между си. Решено бе нейния състав да е: LZ1VQ, LZ1AF, LZ2VU и LZ1RB.

Net control бе LZ1FW. Официалната част на сбирката завърши в 21.45 LZT.


На 15-ти януари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz бе излъчен поредния бюлетин на LZ CW CLUB. Той съдържаше протокол от предишното заседание на клуба, условията за състезанието на LZ CW CLUB и дневния ред на следващото заседание. Скоростта на предаване беше 150 знака в минута по система PARIS, като условията освен на тази скорост бяха предадени и с 100 знака в минута. Бюлетина продължи 60 минути. Следващият бюлетин ще бъде излъчен в понеделник, 5 февруари 2001 от 20.30 българско време на честота 3527 kHz.


На 16-ти януари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ3PZ, LZ2ZU, LZ1KZ, LZ1DJ, LZ1YY, LZ1KP, LZ1YP, LZ1KD, LZ4JO, LZ4LU.

Нямаше предложения за нови членове. Членове на клуба са 46 човека.

LZ1KD събра и съобщи събраните от преди данни за членовете на секцията "Old HAMs". До този момент данни има за:
CALL
на член на LZ CW CLUB
Дата
на издаване на първия лиценз
LZ1AF12.02.1957
LZ1KD11.11.1972
LZ1VQ11.11.1972
LZ1KP29.09.1969
LZ1IA1975
LZ1DJ22.03.1971
LZ2DI04.1961
LZ2VU16.01.1970
LZ1YY09.09.1970
LZ1KP11.08.1969

По повод на условията на състезанието на LZ CW CLUBa се каза, че въпреки че бяха излъчени по CW бюлетина на клуба, има негови членове, които не ги знаят и не са ги чули още. Обсъден бе въпроса за пращането им по пощата. LZ1AF каза, че това ще бъде първия сериозен разход на клуба и прикани членовете на клуба към по-бързо плащане на членския внос.
LZ4JO поиска при изпращането на условията по пощата да се посочи пощенски адрес, където да се пращат писмени мнения и забележки.

LZ1KZ заяви, че има намерение да спонсорира LZ CW CLUB с 200 лева за организирането на собствен щанд на клуба по време на тазгодишното изложение HOBBY RADIO на 8, 9 и 10 юли 2001 година в Казанлък. Членовете на клуба бяха приканени да дадат идеи какво може да се изложи на този щанд. LZ1AF пое инициативата и отговорноста по художественото му оформяне.

LZ1DJ сподели мисли за взаимодействие между LZ CW CLUB и аварийната група за действие в аварийни ситуации

Net control бе LZ1AF. Официалната част на сбирката завърши в 21.30 LZT.


На 10-ти януари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ2VU, LZ1GT, LZ1RB, LZ1MMM, LZ1KP, LZ4LU, LZ4JO, LZ1KD, LZ1VQ, LZ1IA, LZ3PZ, LZ2ML, LZ1YP, LZ1FW. Дневен ред:

 1. Предложения за нови членове. LZ1FW предложи LZ4AU, LZ4LU - LZ1KZ.
  Кандидатурите бяха обсъдени и подложени на гласуване. Резултатите от гласуването бяха:
  член на LZ CW Clubгласувал за
  LZ1KZ
  гласувал(1) за
  LZ4AU
  гласувал(2) за
  LZ4AU
  LZ2VUЗаПротивПротив
  LZ1GTЗаПротивПротив
  LZ1RBЗаЗаПротив
  LZ1MMMЗаПротив 
  LZ1KPЗаПротивЗа
  LZ4LUЗаЗаЗа
  LZ4JOПротивПротивПротив
  LZ1KDЗаЗаЗа
  LZ1VQЗаЗаЗа
  LZ1IAЗаПротивПротив
  LZ3PZЗаЗа 
  LZ1YPПротивЗаЗа
  LZ1FWЗаЗаЗа

  В резултат на гласуването с 11 гласа "за" и 2 "против", LZ1KZ бе приет на първо гласуване.
  Тъй като резултата за LZ4AU бе 7 "за" и 6 "против" бе дадена думата LZ1KD, като най-възрастен оператор да сподели мнението си по въпроса. LZ1KD каза, че е работил многократно на CW с R3/LZ4AU и му даде добра оценка. На второто гласуване резултата бе подобен: 6 "за" и 5 "против", като двама не гласуваха. Въпроса остана за уточняване. Покъсно, след справка с устава, LZ1FW и LZ1AF решиха, че има просто мнозинство на гласовете и следователно LZ4AU може да бъде приет за член на клуба.
  С LZ1KZ и LZ4AU броят на членовете на клуба достигна 46 човека.
 2. РАЗНИ

Net control бе LZ1FW. Официалната част на сбирката завърши в 21.36 LZT. След това още дълго продължи активноста на български CW оператори на и около 3527 kHz, като се включиха и част от тези, които дотук бяха само слушатели.


На 2-ри януари 2001 от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1KP, LZ3PZ, LZ1GT, LZ4LU, LZ1MC, LZ4JO, LZ1KD, LZ1VQ, LZ1FW, LZ1AF. Дневен ред:

 1. Предложения за нови членове. Нямаше нови предложения. Членовете на клуба са 44 човека.
 2. РАЗНИ

Net control бе LZ1AF. Официалната част на сбирката завърши в 21.50 LZT.


На 26-ми декември от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1KD, LZ2VU, LZ1YY, LZ4LU, LZ1FW, LZ4JO, LZ1GT, LZ2PX, LZ1MMM и LZ1AF. Дневен ред:

 1. Предложения за нови членове. Нямаше нови предложения. Членовете на клуба са 44 човека.
 2. Припомнени бяха условията за:
  Сертификат на LZ CW CLUB
  LZ CW CLUB учредява СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера. Сертификата се присъжда на един член на LZ CW CLUB на всеки три месеца при следните условия: Предложения за присъждане на сертификата се правят на общите събрания на LZ CW CLUB от първия вторник на предшестващия месец. Гласуване на предложенията се извършва в последния вторник.
  За 2000 г. предложения ще се правят на 19 декември, а гласуването ще се извърши на 26 декември.
  Сертификата на може да се присъжда втори път на едно и също лице.
 3. Към списъка на предложените за номиниране от миналия път LZ1VQ (от LZ4JO), LZ1DJ (от LZ1KD), LZ1GT (от LZ1DJ), LZ1KD (от LZ1AF) бяха добавени и нови: LZ1AF (от LZ1YY), LZ1DI (от LZ1GT и LZ2PX).
 4. Резултата от гласуването беше:
  член на LZ CW Clubгласувал за
  LZ1KDLZ1DJ
  LZ2VULZ1DJ
  LZ1YYLZ1AF
  LZ4LULZ1KD
  LZ1FWLZ1KD
  LZ4JOLZ1VQ
  LZ1GTLZ1AF
  LZ2PXLZ2DI
  LZ1MMMLZ1AF
  LZ1AFLZ1KD

  в резултат на гласуването LZ1AF и LZ1KD събраха равен брой гласове - по три. LZ1AF заяви, че той е предложил за награждаване LZ1KD и е редно той да бъде номиниран.
  По този начин първият носител на Сертификата на LZ CW CLUB стана LZ1KD.
 5. Разни.
  LZ2PX попита до къде е стигнала разработката на емблемата на клуба. LZ1AF отговори, че тя ще бъде обсъдена от софийските членове на клуба и утвърдена в най-скоро време.
  LZ1AF сподели информация за това, че ZD9ZD, същия и 5B4AGN и G3ZEM, може би ще посети София през януари. Той иска да види фабриката на LZ1JK за производство на крайни стъпала ACOM и да си купи усилвател. ZD9ZD е член на FOC и сигурно ще му е интересно да се запознае и с LZ CW CLUB.

Net control бе LZ1FW. Официалната част на сбирката завърши в 21.08 LZT.


По пощата с писмо е пристигнал от LZ2VU

Проекто-правилник за КВ състезание на LZ CW CLUB
идея на LZ2VU

писмото се цитира без промяна и редакции.

С цел активизиране на р/ст на телеграфия предлагам за обсъждане едно нестандартно, без изпращане на писмени отчети и бързо отчитане КВ състезание. Същото да бъде в 6 тура, провеждани в свободните вторници на следващите няколко месеца, време от 20.30 до 21.30 LZT, обмяна на контролнии номера - състоящи се от поредния номер на радиовръзката плюс една буква (множител) - или 4 за един тур. Същите се използват в течение на 15 кръгли минути т.е. 00-15 15-30 30-45 45-00. Редът за консумиране е по преценка на състезателя. Или 6 тура по 4 =24 букви (множителни) от латиницата. Остават извън игра само 2 букви.

След завършване на състезанието участниците предават QTC INFO на контролната р/ст в 5 дневен срок т.е. до неделя вечер включително.

Р/ст - контролна се определя на последното предхождащо състезанието събрание на LZ CW клуба.

От своя страна контролната р/ст обобщава получената INFO и в понеделник свежда до Вас в София. Така може във вторник да се обяви класирането. Единствено в София трябва да прегледате натрупаната INFO от предишните турове дали се спазва условието за еднократно използване на буквите-множители без дублиране.

В проведената дискусия по отношение на множителя като вариант бе и предаване на букви от QTH на участника, но при това положение губят големите градове с много р/ст.

По-долу примерно QTC INFO:

de LZ1VQ
QTC 1F6, 2X7, 3K10, 4R12, 35/10=350
1, 2, 3 и 4 са частите на тура,
F, X, K и R - използваните множители,
6, 7, 10, 12 - радиовръзки - общо 35.
На следващия тур F, X, K и R отпадат от евентуална употреба.


Писмото бе обсъдено от LZ1AF и LZ1FW на лична среща. Забележка към условията е, че във всеки вторник се състоят сбирките на LZ CW CLUB. "Свободни вторници" на практика няма и сигурно ще се наложи избор на друг ден от седмицата.


На 19-ти декември от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ2VU, LZ3PZ, LZ2PX, LZ4JO, LZ1YY, LZ1KD, LZ1DJ, LZ1AF и LZ4LU. Към края се присъедини и LZ1RB. Дневен ред:

 1. Предложения за нови членове. LZ1YY предложи LZ1GT. Кандидатурата бе обсъдена и приета. С LZ1GT броят на членовете на клуба достигна 44 човека.
 2. LZ1AF отправи към присъстващите на сбирката молба за стегнатост на изказванията: по кратки реплики, само по същество. Аргументите бяха, че не може заседанията да продължават системно до и след 23 часа LZT.
 3. Разисквани бяха условия за сертификата издаван от LZ CW CLUB. Постъпиха предложения той да се издава не за календарна година, а на периоди от 6 или 3 месеца. След обсъждане и гласуване се прие този сертификат да се издава на всеки три месеца по следните правила:
  Сертификат на LZ CW CLUB LZ CW CLUB учредява СЕРТИФИКАТ за отлична работа на CW в етера. Сертификата се присъжда на един член на LZ CW CLUB на всеки три месеца при следните условия: Предложения за присъждане на сертификата се правят на общите събрания на LZ CW CLUB от първия вторник на предшестващия месец. Гласуване на предложенията се извършва в последния вторник.
  За 2000 г. предложения ще се правят на 19 декември, а гласуването ще се извърши на 26 декември.
  Сертификата на може да се присъжда втори път на едно и също лице.
  Постъпиха предложения за номинирането на LZ1VQ (от LZ4JO), LZ1DJ (от LZ1KD), LZ1GT (от LZ1DJ), LZ1KD (от LZ1AF.
 4. Тъй като на предишното заседание на LZ CW CLUB бе постъпило предложение на LZ1VQ за разширяване на дейността на LZ CW CLUB, му бе дадена думата. Той обаче не отговори. Покъсно по телефона до водещия достигна информация, че има проблеми с предавателя и е само на подслушване.
 5. LZ1AF даде гласност на оценка изказана в ефир на W4KD за доброто качество на българските CW оператори - "едни от най-добрите в света"
 6. LZ1AF постави въпрос за ротационен принцип за избор на водещите сбирката. Нямаше нито един желаещ. Водещи за сего са само LZ1AF и LZ1FW.
 7. LZ2VU направи предложение да се организира контест на LZ CW CLUB. Решено бе той да прати по пощата проекта на условията до LZ1FW или LZ1AF, те да се размножат, всички да се запознаят с тях и да бъдат обсъдени в бъдеще.


На 12-ти декември от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1KD, LZ1YY, LZ4LU, LZ1AF, LZ3PZ, LZ1RB, LZ1KP, LZ4JO, LZ1VQ, LZ1MC, LZ2PX.

Постъпиха предложения за приемането на LZ2UF, 9A5I и LZ2AD. В процеса на гласуване се появи лично 9A5I и заяви, че се колебае по въпроса с членството си. Гласувани и приети бяха кандидатурите на LZ2UF и LZ2AD. С тях броят на членовете на клуба достигна 43 човека.

LZ1AF предложи да се учреди сертификат на LZ CW CLUB за отлична работа на радиотелеграфия, който ще се издава само веднъж и само на един оператор за една календарна година. Номинираният за тази награда ще се определя след събиране на гласове на събранията във вторник, в продължение на определен период от време. Критерии към номинирания са отлична манипулация, без грешки и с равномерно темпо. Условия за висока скорост няма. Не се разрешава ползването на датчици и keyboads. Присъстващите на честотата изразиха мнение, че трябва време за обмисляне и събирането на номинациите бе отложено.

LZ1VQ предложи създаване на секция OLD HAMs към LZ CW CLUB и отново постави въпроса за контролни функции на клуба по отношение на поведението на българските радиолюбители в телеграфната част на любителските обхвати. Мненията се разделиха: LZ1FW заяви, че това не е функция присъща на клуба, а LZ1AF изрази мнение, че е работа на LZ CW CLUB-а да следи за нарушенията. Поради напредване на времето LZ1FW се оттегли от дискусията. Функциите на Net Control пое LZ1AF. Сбирката завърши към 23.00 LZT


На 5-ти декември от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1DJ, LZ3PZ, LZ1YY, LZ4JO, LZ1AF, LZ4LU, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1KD, UU4JKV. Почетена бе паметта на LZ1AP. Постъпиха предложения за приемането на LZ1MMM, LZ1PJ и UU4JKV, които след гласуване бяха приети. С тях броят на членовете на клуба достигна 41 човека. LZ1KD постави въпроса за въздействие на LZ CW CLUB върху LZ CW оператори с лоши умения и поведение в ефира. Въпросът бе оставен за дообсъждане.

Официалната част на сбирката започна в 20.30 и завърши в 21.56 LZT. Net Control беше LZ1FW.


На 28-ви ноември от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1KD, LZ4JO, LZ4LU, LZ1YP, LZ1DJ, LZ1VQ, LZ2PX, LZ1YY, LZ3PZ. Постъпили са предложения за приемането на LZ1RB, LZ3PZ и LZ1MC, които след гласуване са били приети. С тях броят на членовете на клуба достигна 38 човека. Обсъден е въпросът с излъчване на CW бюленин на клуба.


На 21-ви ноември от 20.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха, по реда на обажданията: LZ1AF, LZ1KD, LZ1YY, LZ4JO, LZ1VQ, LZ2PX, LZ1FW, LZ2ZU, LZ2DS. Дневния ред бе:

 1. Съобщения.
  Само LZ1FW до 21 ноември е заплатил членския от пет лева към LZ CW Club. В касата на клуба има пет лева.
 2. Приемане на предложения за нови членове на LZ CW CLUB. Постъпиха предложения за приемане на LZ1BJ (предложение на LZ1FW) и LZ1DZ (предложение на LZ1YY). Предложенията бяха обсъдени и одобрени след гласуване. След сбирката на 21-ви ноември 2000 актуалния списък на членове на клуба е:
  LZ1AF, LZ1BJ, LZ1CNN, LZ1DJ, LZ1DZ, LZ1FN, LZ1FW, LZ1IA, LZ1KD, LZ1KP, LZ1KS, LZ1LM, LZ1MR, LZ1MS, LZ1RB, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1YY, LZ1ZF, LZ2AC, LZ2AU, LZ2DI, LZ2DS, LZ2DY, LZ2GTR, LZ2HK, LZ2JA, LZ2JE, LZ2LT, LZ2PX, LZ2VU, LZ2ZU, LZ3FA, LZ4JO, LZ4LU, LZ4ZP.
 3. Разни.
  LZ1AF направи съобщение за публикция за основаването на LZ CW CLUB в бюлетина на FISTS.
  LZ4JO исказа личното си задоволство от работата на членовете на LZ CW CLUB в LZ DX CONTEST и им благодари за това.
  LZ2PX помоли да му бъде изпратен устава по пощата. LZ1FW пое да свърши това.

Сбирката започна в 20.30 и завърши в 21.40 LZT. Net Control беше LZ1FW.


На 14-ти ноември от 21.30, на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха, по реда на обажданията: LZ2VU, LZ1KD, LZ4LU, LZ4JO, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1FA, LZ2DS, LZ1ZF, LZ2HR. Дневния ред бе:

 1. Съставяне на списък на присъстващите.
 2. Прочитане на списъка на членовете на LZ CW CLUB.
 3. Приемане на предложения за нови членове на LZ CW CLUB. Постъпиха предложения за приемане на LZ1FN (предложение на LZ1AF), LZ1ZF и LZ1RB (предложение на LZ1FW). Покъсно в процеса на дискусиите бе предложен и LZ2DS. Предложенията бяха обсъдени и одобрени след гласуване. След сбирката на 14-ми ноември 2000 актуалния списък на членове на клуба е: LZ1AF, LZ1IA, LZ1CNN, LZ1DJ, LZ1FN, LZ1FW, LZ1KD, LZ1KP, LZ1KS, LZ1LM, LZ1MR, LZ1MS, LZ1RB, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1YY, LZ1ZF , LZ2AC, LZ2AU, LZ2DI, LZ2DS, LZ2DY, LZ2GTR, LZ2HK, LZ2JA, LZ2JE, LZ2LT, LZ2PX, LZ2VU, LZ2ZU , LZ3FA , LZ4JO, LZ4LU, LZ4ZP
 4. Обсъждане на началният час на започване на сбирките на клуба във вторник. Постъпиха три предложения за 20.00 (LZ2VU), 20.30 (LZ1KD, LZ4LU) и 21.00 (LZ2DS) След обсъждане и гласуване с 8 гласа се наложи мнението заседанията на клуба да започват в 20.30 LZT.
 5. Обсъждане за съдържанието на бюлетина на клуба. Постъпиха идеи за DX информация, актуални новини, условия на състезания.
 6. Разни.

Сбирката започна в 21.30 и завърши в 22.38 LZT. Net Control беше LZ1FW.


На 7-ми ноември на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Точно в 21.30 LZT LZ1AF, направи общо повикване CQ LZ CW CLUB, след което направи списък на присъстващите. Присъстваха, по реда на обажданията: LZ1DJ, LZ1YY, LZ1KD, LZ2VU, LZ4LU, LZ1FW, LZ1VQ, LZ1KP, LZ1YP, LZ2CG, LZ4JO, LZ1AF. След края на сбирката се появиха LZ2AC и LZ3FA.
След това ключа бе даден на LZ1FW.

Сбирката протече при следния ред:

 1. Съобщения:
  до обяд на 7-ми ноември никой все още не пратил пари за членски внос до пощенската кутия на LZ2AU;
  бе отчетено пращането от LZ1FW писма с уставите до LZ1KS, LZ1VQ, LZ4LU, LZ2VU, LZ1KD, LZ1YP;
  членовете на LZ CW CLUB бяха помолени да не използват под никакъв предлог съкратени инициали, практика наблюдавана преди началото на сбирката.
 2. Прочитане на списъка на членовете на LZ CW CLUB.
 3. Приемане на предложения за нови членове на LZ CW CLUB. Направено бе уточнението, че само българи-членове на клуба могат правят предложения за нови членове. Постъпиха предложения за приемане на LZ1MS (предложение на LZ1AF) и LZ1KP (предложение на LZ4JO). Предложенията бяха обсъдени и одобрени след гласуване. След сбирката на 7-ми ноември 2000 актуалния списък на членове на клуба е: LZ1AF, LZ1IA, LZ1CNN, LZ1DJ, LZ1FW, LZ1KD, LZ1KP, LZ1KS, LZ1LM, LZ1MR, LZ1MS, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1YY, LZ2AC, LZ2AU, LZ2DI, LZ2DY, LZ2GTR, LZ2HK, LZ2JA, LZ2JE, LZ2LT, LZ2PX, LZ2VU, LZ2ZU, LZ3FA, LZ4JO, LZ4LU, LZ4ZP
 4. Обсъждане на въпроса за бюлетина на клуба. Тъй като за излъчването на радиолюбителски бюлетин по радиото се изисква съгласието на ДКД, а в документа изискван от ДКД трябва да фигурира честота, ден и час на излъчване присъстващите бяха помолени да направят предложения по въпроса. Единственото предварително ясно беше честотата на излъчване - 3527 kHz. Постъпиха осем различни предложения, някои от които в последствие оттеглени от вносителите им. След обсъждане и гласуване убедително се наложи предложението на LZ1AF бюлетина на LZ CW CLUB да бъде излъчван на 3527 kHz, от 19.30 LZT всеки първи и трети понеделник от месеца. За това предложение постъпиха 6 гласа, като общия брой на гласовете бе 17. За различните предложения глесуваха съответно 4, 1, 2, 2, 1, 1, 6 човека. Някои гласуваха за повече от едно предложение. LZ1VQ постави въпроса за съдържанието на бюлетина, но поради напредване на времето този въпрос бе отложен за следващото заседание.
 5. Разни. Дадено бе предложение на следващото заседание да се обсъди и промени на по-ранен часът на започване на сбирките.

Сбирката започна в 21.30 и завърши в 23.21 LZT. Net Control беше LZ1FW.


На 31-ти октомври на честота 3527 kHz се състоя поредната сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха: LZ1AF, LZ1CNN, LZ1FW, LZ1KDP, LZ1KD, LZ1VQ, LZ1YP, LZ2DS, LZ2JE, LZ2VU, LZ4JO и LZ4LU. В края на сбирката присъствие обявиха LZ2CW и LZ2DIM.

Сбирката протече при следния ред:

 1. Съставяне на списък на присъстващите на честотата и обявяване на дневния ред.
 2. Припомняне на приетото изменение на член 7 алинея 4 от Устава на клуба, който след последната корекция гласи:
     ал. 4. да са предложени от един член на LZ CW CLUB и одобрени от събранието на 3527 kHz
 3. Огласяване на пълния списък на досега приетите членове на LZ CW Club-а. До началото на тази сбирка за членове на клуба бяха записани:
  LZ1AF, LZ1IA, LZ1DJ, LZ1FW, LZ1KD, LZ1KS, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1YY,
  LZ2AC, LZ2AU, LZ2DI, LZ2DY, LZ2GTR, LZ2HK, LZ2JA, LZ2LT, LZ2PX, LZ2VU, LZ2ZU,
  LZ3FA,
  LZ4JO, LZ4LU и LZ4ZP.
 4. Приемане на предложения за нови членове. Постъпиха предложения от LZ1AF за LZ1LM и LZ1MR, от LZ1FW за LZ2JE, от LZ1KD за LZ1CNN. Кандидатурите бяха обсъдени и приети. По този начин след сбирката на 31-ти октомври 2000 актуалния списък на членове на клуба е (по азбучен ред): LZ1AF LZ1IA LZ1CNN LZ1DJ LZ1FW LZ1KD LZ1KS LZ1LM LZ1MR LZ1YP LZ1VQ LZ1YY LZ2AC LZ2AU LZ2DI LZ2DY LZ2GTR LZ2HK LZ2JA LZ2JE LZ2LT LZ2PX LZ2VU LZ2ZU LZ3FA LZ4JO LZ4LU LZ4ZP
 5. Предложение за начина на плащане на членския внос и раздаване на членските номера.
  Имайки предвид, че сме края на годината, членски внос за 2000 година няма да се събира. Членски внос ще се събира направо за 2001 година. Членския внос за 2001 година в размер на 5 лева за български радиолюбители и 3 IRC за чуждестранни се изпраща съответно чрез пощенски запис и писмо до адрес:
  Горна Оряховица 5100
  Пощенска кутия 189
  Антоанета Петрова Енчева.
  LZ2AU прави номериран списък на постъпилите записи и писма, като номерата започват от 1. Първия изпратил сумата за членски внос получава най-малкия членски номер (в случая номер едно). Официалния списък на членовете и тeхните членски номера ще се огласи на 9 януари 2001 година. До 31 март 2001 членовете на LZ CW CLUB трябва да заплатят членския си внос, в противен случай трябва да кандидатстват отново по общия ред за членство.
  Предложението бе обсъдено и прието.
 6. Съставяне на списък на LZ stn, които желаят да им се изпрати актуалната версия на Устава по пощата. LZ1FW пое ангажимента да изпрати устава на LZ1KS, LZ1VQ, LZ4LU, LZ2VU, LZ1KD и LZ1YP.
 7. Разни. LZ1AF направи съобщение за пратените до FOC и FISTS писма за учредяването на LZ CW Club.

Сбирката започна в 21.30 и завърши в 22.58 LZT. Net Control беше LZ1FW.


На 24-ти октомври на честота 3527 kHz се състоя пореднота сбирка в ефир на LZ CW CLUB. Присъстваха LZ1AF, LZ1KD, LZ1KS, LZ1VQ, LZ1YP, LZ1YY, LZ2HK, LZ4LU и LZ4ZP.

Бе обсъден член 7 алинея 4 от Устава на клуба, чийто вариат гласи:ал. 4. да са препоръчани от трима членове на LZ CW CLUB, и бяха направени предложения за следните варианти:
   I. Приемани по начин подобен на приемането на членове в FOC. Става с писмена номинация за кандидата от спонсор, като информация за номинацията се публикува в бюлетина на FOC. Процедурата продължава няколко месеца.
   II. Един член на LZ CW Club предлага кандидатурата на някого за член на клуба, след като е направил QSO с него и е получил съгласието му. Кандидатурата се обсъжда на 3527 kHz от членовете на LZ CW CLUB и съответно се приема или отхвърля.
   III. Кандидата сам се явява на 3527 kHz, обявява своето желание да стане член на клуба, кандидатурата се обсъжда от членовете на LZ CW CLUB и се приема или отхвърля.
След гласуване бе приет втория вариант. По този начин член 7 вече изглежда така:

Чл. 7. Право на членство в "LZ CW CLUB" имат всички радиолюбители, без оглед на раса, пол, възраст и религия. Те трябва да отговарят на следните изисквания:
   ал. 1. да са лицензирани и активни радиолюбители в ефир на CW.
   ал. 2. да спазват законите на страната и наредбите регламентиращи радиолюбителската дейност.
   ал. 3. да приемат Устава на клуба и спазват нормите на радиолюбителската етика и морал.
   ал. 4. да са предложени от един член на LZ CW CLUB и одобрени от събранието на 3527 kHz

По настояване на един от учредителите на клуба, текста на устава обаче не е променен в тази страница. Това ще бъде направено след следващото заседание на клуба във вторник.

Приети бяха следните нови членове LZ2VU, LZ2LT, LZ2DY, LZ2PX и LZ3FA. По този начин пълния списък на членовете на LZ CW CLUB е: LZ1AF, LZ1IA, LZ1DJ, LZ1FW, LZ1KD, LZ1KS, LZ1YP, LZ1VQ, LZ1YY, LZ2AC, LZ2AU, LZ2DY, LZ2GTR, LZ2HK, LZ2JA, LZ2LT, LZ2PX, LZ2VU, LZ2ZU, LZ3FA, LZ4JO и LZ4LU.

В настоящия момент продължава работата върху устройствения правилник на клуба и си изготвят писма до други CW клубове, съобщаващи за учредяването му.


На 17-ти октомври от 21.30 LZT на честота 3527 kHz се състоя четвъртото обсъждане в ефир на Проекто Устава на LZ CW CLUB. На честотата бяха следните български радиостанции: LZ1AF, LZ1FW, LZ1KD, LZ1KP, LZ1KS, LZ1VQ, LZ1YY, LZ4JO и LZ4LU. От тях LZ1KP и LZ1KS обявиха своето присъствие на честотата, но изявиха желание да бъдат само слушатели на дискусията.

По време на обсъждането постъпиха две предложение за разместване последователността на отделни членове от Устава. Подолу в текста членовете на Устава са дадени по версията от 10-ти октомври, като в скоби са указани номерата на членовете в окончателния му вариант. Разликите се дължат на премахнати или сляти членове от Устава по време на дискусиите. В текстовете на Проекто Устава заличените членовете просто липсваха, като номерацията на останалите не бе променена за да не стане бъркотия. След завършване на обсъждането, гласуването и приемането на Устава номерата на членовете бяха променени в съответствие с фактическото положение.

Беше обсъдено и прието предложението на LZ1KD член 13(8) да бъде преместен непосредствено след член 9(7) и разделен на три алинеи. Промени в текста на самия член няма.

Постъпи предложение от LZ1AF член 12(11) да стане последен в раздел II. Членство в "LZ CW CLUB", но с преместването на член 13(8) това стана факт и не бе предлагано за гласуване.

Текстовете на други членове не са променяни. Други предложения за промяна на текста на устава нямаше и след гласуване

на четвъртото обсъждане в ефир от 17-ти октомври 2000 Устава на LZ CW CLUB бе приет.

След това Общото Събрание пристъпи към избор на Управителен съвет. Първоначалния избор на присъстващите на честотата бе следният:

Предложения за състав на Управителен Съвет на LZ CW Club (1)
  LZ1YY LZ1KD LZ4LU LZ1VQ LZ4JO LZ1AF LZ1FW
председател LZ1AF LZ1VQ LZ1VQ LZ1AF LZ1FW LZ1VQ LZ1AF
зам. председател LZ1VQ LZ2AU LZ2AU LZ1FW LZ1AF LZ2AU LZ2AU
секретар LZ1FW LZ1FW LZ1FW LZ4JO LZ1VQ LZ1FW LZ1FW

След обявяване на предложениета LZ1VQ предвид на голямата си заетост с делата на местния радиоклуб си направи самоотвод. При това положение дадените гласове бяха сумирани, резултатите обявени: LZ1FW - 7, LZ1VQ - 5, LZ1AF - 4, LZ2AU - 4 и LZ4JO - 1 и бе пристъпено към ново събиране на предложения за състав на УС.

На втория етап всички бяха единодушни:

Предложения за състав на Управителен Съвет на LZ CW Club (2)
  LZ1YY LZ1KD LZ4LU LZ1VQ LZ4JO LZ1AF LZ1FW
председател LZ1AF LZ1AF LZ1AF LZ1AF LZ1AF LZ1AF LZ1AF
зам. председател LZ1FW LZ1FW LZ1FW LZ1FW LZ1FW LZ1FW LZ2AU
секретар LZ2AU LZ2AU LZ2AU LZ2AU LZ2AU LZ2AU LZ1FW

На основа на предложенията бе избран

Управителен Съвет на LZ CW Club
председателLZ1AF
зам. председателLZ1FW
секретарLZ2AU

С поздравления към новоизбрания Управителен съвет на LZ CW Club и пожелания за успешна работа на клуба официалната част от сбирката завърши в 23.44 LZT. Net control на сбирката беше LZ1FW.

Архив, обсъждане на Устава


LZCWC CG за клуба клубни новини финанси архив членове устав