Устав на
LZ CW CLUB
Одобрен на обсъждане в ефир на 23-ти октомври 2001 година

Устав на "LZ CW CLUB"

I. Общи положения

Чл. 1. "LZ CW CLUB" е доброволно сдружение с идеална цел, в което имат право да членуват лица, осъществяващи активна радиолюбителска CW дейност в ефир, разпространяват радиотехнически познания и информация, участват в републикански и международни състезания, пропангандират радиолюбителството и създават условия за развитието му.

Чл. 2. "LZ CW CLUB" има независим, неполитически и нестопански статут. Осъществява своите функции в съответствие с нормативните документи, регламентиращи радиолюбителската дейност.

Чл. 3. "LZ CW CLUB" не е юридическо лице.

Чл. 4. Членовете на "LZ CW CLUB" в тясно взаимодействие с БАРС към БФРЛ, с органите на централно и местно самоуправление, могат индивидуално и колективно да участват в радиомрежи за връзка, при провеждане на спасителни мероприятия, в случай на стихийни бедствия, катастрофи и аварии от регионален, национален и интернационален мащаб.

Чл. 5. При необходимост или по инициатива на членовете на "LZ CW CLUB", могат да се изграждат организационни структури (секции), за изява на радиолюбителската активност или интереси. Например секция "QRS", секция "QRQ", секция "DX-INFO", секция "КВ/УКВ спорт" и др.

Чл. 6. "LZ CW CLUB" ще осъществява информационна дейност, в т.ч. техническа, DX-новини, спортен календар, CW- бюлетин, радио-борса, както и по проблеми на организираното радиолюбителско движение в страната. "LZ CW CLUB" ще организира CW състезания и ще издава собствени дипломи, като за целта ще търси и намира спонсори.

II. Членство в "LZ CW CLUB"

Чл. 7. Право на членство в "LZ CW CLUB" имат всички радиолюбители, без оглед на раса, пол, възраст и религия. Те трябва да отговарят на следните изисквания:
   ал. 1. да са лицензирани и активни радиолюбители в ефир на CW.
   ал. 2. да спазват законите на страната и наредбите регламентиращи радиолюбителската дейност.
   ал. 3. да приемат Устава на клуба и спазват нормите на радиолюбителската етика и морал.
   ал. 4. да са предложени от един член на LZ CW CLUB и одобрени от събранието на 3527 kHz

Чл. 8. Условие за членство в "LZ CW CLUB" е и заплащането на встъпителен членски внос от 5 лева за българските радиолюбители. Чуждестранни радиолюбители не дължат членски внос.
   ал. 1. Всички членове имат право по желание да плащат годишен доброволен членски внос от 5 лева или 3 IRC.
   ал. 2. Набраните средства ще се ползват за консумативи, изработка на членски карти и кореспонденция между УС и членовете на клуба.
   ал. 3. Новоприетите членове - български радиолюбители, трябва да заплатят членския си внос до един месец след приемането им, след което получават членски номер.
   ал. 4. Новоприетите членове - чуждестранни радиолюбители, получават членски номер в момнта на приемането им.
   ал. 5. Правата на новоприетите членове започват да са в сила от момента на придобиване на членски номер.

Чл. 9. Членството в "LZ CW CLUB" е индивидуално и става доброволно, съобразно с изискванията на чл. 7, ал. 1, 2, 3 и 4. То се удостоверява с членска карта и личен номер.

Чл. 10. Членовете на "LZ CW CLUB" са равноправни и равнопоставени. Те имат право да участват във всички форми на неговата дейност, както и да бъдат избирани в ръководството му. Да поставят емблемата на клуба и клубния си номер върху QSL картичките си.

Чл. 11. Прекратяване на членството в "LZ CW CLUB" е доброволно и чрез изключване, в случай когато са константирани груби нарушения на Устава и радиолюбителската етика. Решението се взима от УС.

III. Ръководни органи.

Чл. 12. Ръководен орган на "LZ CW CLUB" е общото събрание, което се свиква най-малко един път в годината. Неговите решения са легитимни, ако присъстват най-малко половината от членовете. В общото събрание всеки член има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощно.

Чл. 13. Общото събрание, както и редовните сбирки на клуба ще се провеждат в ефир на честота 3527 kHz на CW, всеки вторник от 20.30 часа.

Чл. 14. Общото събрание:
   ал. 1. приема и изменя Устава на клуба.
   ал. 2. утвърждава насоки за развитие на клуба.
   ал. 3. избира ръководни органи.
   ал. 4. взема решения за прекратяване дейноста на клуба и неговото разпускане.

Чл. 15. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство, но решенията по чл. 14 ал. 1 и ал. 4 се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 16. Управителен съвет:
   ал. 1. УС е постоянно действащ орган и се избира от Общото събрание за срок от 1 година. Заседава минимум веднъж на 2 месеца.

Чл. 17. Състав на УС:
   - председател,
   - зам. председател,
   - секретар

Чл. 18. Управителен съвет:
   ал. 1. разработва програми за изпълнение решенията на Общото събрание
   ал. 2. разработва, приема и променя Устройствения правилник на клуба
   ал. 3. организира и ръководи цялостната дейност на клуба.
   ал. 4. отчита се ежегодно пред Общото събрание.

Чл. 19. Дейността на "LZ CW CLUB" се финансира от:
   ал. 1. членски внос от неговите членове.
   ал. 2. целеви средства от държавни органи, неправителствени организации и фондации.
   ал. 3. доброволни вноски, спонсори и от фирми, парични дарения и други.

IV. Заключителни и преходни разпоредби:

Чл. 20.
   ал. 1. "LZ CW CLUB" се учредява за неопределено време и неговата дейност се прекратява с решение на Общото събрание.
   ал. 2. настоящия устав е приет на учредителното събрание, проведено на 17 октомври 2000 година.
   ал. 3. Устава е подписан от учредителите на сдружението по приложения списък.

Дата: 17 октомври 2000 година
От общото събрание на "LZ CW CLUB"


Управителен Съвет на LZ CW Club,
избран на учредителното събрание
председателLZ1AF
зам. председателLZ1FW
секретарLZ2AU


Молбата ни е този текст да стигне до всички заинтересовани CW орератори, нека всеки сподели със своите приятели информацията за "LZ CW CLUB".


LZCWC CG за клуба клубни новини финанси архив членове устав